اقتصاد، کار و سرمایه

اندکی فکر کنیم! حتی اگر از یک کودک بپرسیم که چگونه یک سیب یا گلابی به بار می نشنید و برای کاشت و برداشت سیب یا گلابی چه چیزی نیاز است به راحتی پاسخ می دهد! هر ذهن سلیمی اذعان می کند که برای کاشت سیب، گلابی یا هر میوه ی دیگری به هیچ چیزی غیر از بذری برای کاشت، زمینی برای کاشت بذر و نیروی انسانی برای انجام پروسه ی کاشت و برداشت نیاز نیست. این فرآیند را می توان به تمام اقتصاد بسط داد. آیا اقتصاد ملی  چیزی غیر از یک پروسه ی گسترده است که در آن نیروی انسانی ماده ی خام غیرقابل مصرف و غیرقابل استفاده ای را با تخصص، نبوغ یا کار یدی خود به ماده ای مصرفی و قابل استفاده تبدیل می کند؟! مشکل ما از آنجا نشات می گیرد که جهود و اقتصاددانان تربیت شده ی ذهن جهود با پیچیده و مبهم نشان دادن مشکلات معیشت و اقتصادی جامعه سعی در نفوذ و گمراه ساختن اذهان سلیم دارند؛ یک پروسه ای را که حتی یک کودک می تواند به راحتی آن را درک کند و توضیح دهد آنچنان پیچیده و گسترده نشان می دهند که جامعه ی مستضعف عقول سلیم خود را کنار گذاشته و آن را نادرست می پندارند و حتی در کوچک ترین و ساده ترین مسائل گوش به فرمان اذهان و دهان های جهود و به اصطلاح اقتصادانان تربیت شده ی ذهن جهود می شوند! اینطور می شود که کشاورزی صاحب بذر، زمین و قوای کارگری عقل سلیم خود را کنار گذاشته و برای کاشت و برداشت محصولش خود را نیازمند «پول» و «سرمایه» جهود یا عمالان بانکدار و سرمایه گذارش می بیند!!

 

“دروغ را بزرگ کن، ساده اش کن، همواره آن را جار بزن، سرانجام مردم باور خواهند کرد!”(آدولف هیتلر)

 

چطور شده است که کشوری با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت و چند ده میلیون نیروی کار جوان و جویای کار، کشوری با منابع عظیم و سرشار طبیعی برای توسعه ی اقتصادی خود نیازمند صادرات  نفتی و غیرنفتی، سرمایه گذاری خارجی یا  وام بانک های خصوصی داخلی است؟! این کمدی مضحک درست شبیه آن است که به کشاورز صاحب بذر، زمین و قوای کارگری بقبولانند که برای کاشت، برداشت و استفاده از محصولش باید از واحدهایی به نام «پول» و «سرمایه» استفاده کند که منحصرا توسط افراد خاصی به نام جهود تولید شده و تضمین کند که مقداری از محصولش را به رایگان به ثروتمندان جهودی زالوصفت دهد! به راستی می توان مسببان داخلی این پروسه را همان عمالان جهود بین الملل  یا به طور دقیق تر بی غیرتانی دانست که ناموس خود را برای لذت به هوس بازان جهودی رباخوار بین المللی پیشکش می کنند!!

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*