اصل سوم سیاست های حزب کارگر سوسیالیست ملی آلمان(نازی) در ارتباط با کشاورز و کشاورزی:

            

امیدواریم در حکومتمان شاهد حفظ حقوق مالکیت زمین و همچنین وجود سیاست گذاری در بخش کشاورزی باشیم.

تا زمانی که دولت آلمان با کمک نظام دموکراتیک مجلس محور تحت کنترل سازه های پولی بین المللی  قرار دارد و در صدد نابودی قدرت آلمان که مبتنی بر ارض است باشد، هیچ امیدی به بهبود شرایط و کاهش فقر موجود در جامعه یا بازسازی کشاورزی وجود نخواهد داشت. در حکومت جدید و کاملا متفاوت آلمان به کشاورزان و کشاورزی توجه خاصی می شود؛ چرا که حامی اصلی یک حکومت ملی برای آلمان هستند. بدین ترتیب خواسته های ما بدین ترتیب خواهند بود:

۱-     سرزمین آلمان که توسط ملت آلمان آباد شده و از آن دفاع شده است باید همانند یک مسکن یا یک وسیله ی زندگی در خدمت مردم آلمان باشد. کسانی که زمینی را در اختیار می گیرند این قانون را باید همواره رعایت نمایند.

۲-     تنها اعضای ملت آلمان می توانند صاحب زمین باشند.

۳-     اراضی که به طور قانونی توسط آنها تصاحب می شود می توانند به ارث برسند. حق حفظ مالکیت تنها در صورتی رعایت خواهد شد که زمین در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار گیرد. دادگاه های خاصی به منظور تصدیق این امر باید ایجاد شوند، شامل نمایندگان زمین داران و همچنین حکومت.

۴-     اراضی آلمان نباید در معرض احتکار قرار گرفته و همچنین نباید درآمدی فارغ از کار را برای صاحبان زمین به دست دهند. اراضی تنها متعلق به کسانی خواهند بود که آماده اند خود در آنها کار کنند. بنابراین حکومت در هر گونه فروش زمین حق شفعه را در اختیار دارد.

۵-     هر گونه ضمانت زمین به قرض دهندگان خصوصی ممنوع است.

۶-     مبلغی به حکومت برای استفاده از زمین طبق مقدار و کیفیت زمین داده خواهد شد. این مالیات ارضی مالک زمین را از پرداخت هرگونه مالیات دیگری معاف می کند.

۷-     دولت باید این حق را داشته باشد تا با پرداخت مبلغ مناسبی اراضی را تصاحب نماید وقتی که:

         زمین توسط فردی غیرآلمانی تصاحب شده باشد.

         توسط دادگاه های اراضی اطمینان حاصل شده باشد که صاحب زمین با کاشت بد و نامناسب طبق منافع ملی عمل نمی کند.

         مالک خود در زمین کار نمی کند(به منظور قرار دادن کشاورزان مستقل در اراضی).

         زمانی که زمین برای اهداف خاصی از حکومت مورد نیاز باشند(دفاع ملی، ارتباطات و …)

*زمین هایی که به طور غیرقانونی تصاحب شده باشند بدون پرداخت هیچ مبلغی توسط دولت مصادره خواهند شد.

   

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*