خودکفایی

خودکفایی چیست؟ چرا باید خودکفا باشیم؟

مگر نه آنکه هر فردی فارغ از هرگونه عقیده و ایدئولوژی مایل است در این دنیا آزاد باشد و عقاید نظری خود را در عرصه عمل پیاده کند؟! مگر نه اینکه یک لیبرال اجتماعی می خواهد در جامعه ای زندگی کند که روابط بی بند و بار جنسی آزاد باشد؟! نه اینکه یک لیبرال اقتصادی می خواهد در جامعه ای زندگی کند که اقتصادش از هرگونه دخالت حکومت آزاد باشد و هر طور خواست سرمایه اش را کسب کند و به همین ترتیب هر طور خواست خرج کند؟!

حال فرض کنیم اگر این لیبرال ها در جهانی کاملا با عقاید متضاد زندگی کنند و دنیای مقابلشان با تمام قوا و از هر شیوه ای استفاده کند که این جامعه ی لیبرال را ریشه کن کند چه اتفاقی روی خواهد داد؟! آیا این جامعه ی لیبرال دوام خواهد آورد؟! تنها در یک صورت! تنها در صورتی که هیچ وابستگی به دنیای مقابلش نداشته باشد و کاملا مستقل باشد! و این چیزی نیست جز خودکفایی! لذا تنها با خودکفایی است که هر ملت و جامعه ای می تواند عقایدش را عملیاتی کند و در یک کلام تنها با خودکفایی است که در این صحنه ی یکتای هنرمندی می توان نغمه ی خود را خواند!!

 

لوازم خودکفایی چیست؟ چطور می شود خودکفا شد؟

 در این دنیا مهم ترین اصل در درجه نخست برای عملیاتی ساختن ایده ها زنده ماندن است! زنده بودن است! زیرا اگر زنده نباشیم که دیگر در این دنیا نیستیم!! زنده ماندن و زنده بودن یا همان زندگی چیزی نیست جز اقتصاد! لذا هسته ی مرکزی خودکفایی را اقتصاد تشکیل می دهد؛ یعنی نمی توان به خودکفایی تام رسید مگر آنکه از لحاظ اقتصادی خودکفا بود! مگر آنکه لوازم حیات خود را خود تامین نمود و تنها آن چیزی را مصرف کرد که خود تولید کرده ایم(تولید داخل)!

 اصل و اساس اقتصاد منابع طبیعی و نیروی کار است؛ لذا هر اقتصادی به منظور خودکفایی می بایست  نخست این دو چیز را به حد کافی داشته باشد! لذا کشورها و جوامعی که توسط حربه های جهود بین الملل از سرزمین های مادری خود جدا و تبدیل به کشورهایی کوچک با منابع طبیعی و نیروی کار اندک شدند می بایست به سرزمین های مادری خود بپیوندند! لذا «اتحاد» رمز موفقیت است! این اتحاد می تواند فرهنگی، عقیدتی، دینی، نژادی یا هر چیز دیگری باشد.


حال ممکن است یک گروه از جامعه ی لیبرال بگوید نمی خواهد مستقل باشد و عقاید خودش را عملیاتی کند! اصلا می خواهد هر چه دیگر جوامع کردند او تکرار کند و گوش به فرمان آنان زندگی کند!!!! به این گروه وابسته ی گوسفند مآب تنها می توان یک جمله از شهید آزادگی، امام حسین(ع) گفت:  اگر دین ندارید آزاده باشید!!

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*